Vedtægter

VEDTÆGTER FOR RIBE BORDTENNISKLUB.

§1. Klubbens navn er Ribe Bordtennisklub (RBTK). Klubben er hjemmehørende i Esbjerg kommune.


§2. Klubbens formål er at fremme bordtennissporten.


§3. Alle der indordner sig under klubbens vedtægter, kan optages som medlemmer.


§4. Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært afholdes i første kvartal med flg. dagsorden:

  • a) Valg af dirigent og referent.
  • b) Formandens beretning.
  • c) Kassererens beretning.
  • d) Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 8. dage før generalforsamlingen.
  • e) Bestyrelsen består af formanden, kassereren og 3 bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant.
  • f) Der vælges tre bestyrelsesmedlemmer hvert lige år, og der afgår 3 hvert lige år. Der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer hvert ulige år og der afgår 2 hvert ulige år. Suppleant valg gælder for et år. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.
  • g) Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
  • h) Eventuelt.


§5. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på bestyrelsens foranledning, eller når 1/3 af samtlige valgberettigede medlemmer retter anmodning til bestyrelsen herom med dagsordensangivelse.


§6. Indkaldelse til generalforsamling, både ordinær og ekstraordinær, skal varsles således, at samtlige medlemmer har fået besked senest 14. dage før. Indkaldelsen sker fortrinsvis via e-mail og klubbens hjemmeside. Klubbens medlemmer er derfor forpligtet til, at meddele deres gældende e-mail adresse, til klubbens kasserer.


§7. Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte, valgberettigede medlemmer (alle der er fyldt 14 år). Hvis et medlem ønsker skriftlig afstemning, skal dette ske.


§8. Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som til enhver tid kan forvente og forlange medlemmernes aktive støtte og bistand med udførelsen af sine pligter.


§9. Revisoren har pligt til at kontrollere kassebeholdningens tilstedeværelse, samt til at gennemgå regnskabet og kassebilagene. Endvidere skal regnskabet forsynes med påtegning om den foretagne kontrol inden afholdelse af ordinær generalforsamling.

 

Regnskabsperioden er fra 1. januar til 31. december. Foreningens midler er placeret i lokalt pengeinstitut.


§10. Kontingent til foreningen fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen, efter indstilling fra bestyrelsen.


§11. Startlicens, der hver sæson skal betales til BTDK før deltagelse i dennes turneringer og stævner, betales af medlemmerne selv via kontingentet.


§12. Bestyrelsen kan til enhver tid tildele karantæner, hvis det skønnes nødvendigt.


§13. Til ændring af vedtægterne kræves mindst 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på en generalforsamling. For at vedtægtsændringer kan ske, skal de forelægges sammen med dagsorden til generalforsamlingen.


§14. Beslutning om ophævelse af klubben sker, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst tre og højst seks ugers mellemrum.


§15. Ved opløsning af klubben skal værdier og spillerekvisitter deponeres hos Esbjerg Idrætsråd indtil nyt initiativ tages til oprettelse af en bordtennisklub i Ribe.


§16. Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald, af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.


Vedtaget på generalforsamlingen den 7. juni 2023.